Социјални акциони план за БиХ: Кратки Извјештај о статусу проведбе

Уводне напомене:
Вијеће министара Босне и Херцеговине, на 117. сједници одржаној 25.03.2010. године усвојило је Социјални акциони план за Босну и Херцеговину у вези са Меморандумом о разумијевању о социјалним питањима у контексту Енергетске заједнице (Сл. гласник Босне и Херцеговине број: 35/10 од 03.05.2010.г.).

Циљ акционог плана је идентификација хармонизираних, конзистентних, усмјерених и проводивих активности, мјера и препорука за заштиту социјално угрожених категорија купаца енергената, социјално збрињавање потенцијалног вишка запослених и побољшања увјета рада и заштите на раду у енергетском сектору, те унапређења социјалног партнерства.

Социјални акциони план за Босну и Херцеговину усмјерен је, дакле, полазећи од специфичних обиљежја Босне и Херцеговине у свјетлу реформе енергетског сектора, на активности и препоруке у слиједећим подручјима:

1. Заштита социјално угрожених категорија купаца  енергије;

2. Рјешавање посљедица реформи у енергетском сектору које се односе на радну снагу;

3. Препоруке за унапређење социјалног партнерства;

4. Унапређење услова рада, заштите на раду и заштите здравља запослених у енергетском сектору;

2. Извјештај о реализацији активности и препорука:

2.1.  Заштита социјално угрожених категорија купаца  енергије;

Наведена активност усмјерена је на израду програма помоћи социјално угроженим домаћинствима – купцима енергената, те на промоцију енергетске ефикасности у домаћинствима у функцији социјалне помоћи.

2.1.2.     Програми помоћи социјално угроженим домаћинствима – купцима енергената

За реализацију наведене активности задужене су Владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ, ресорна министарства за област социјалне политике, енергетике и финансија, те центри за социјални рад, електродистрибуције и надлежне регулаторне комисије, са роком за проведбе који је пројициран на јуни 2010. године.

У Федерацији БиХ израда програма није довршена, а актуелне су активности на изради истог, гдје би се користила рјешења која су примијењена у Канону Сарајево и у ентитету Република Српска. С обзиром да је повећање цијене електричне енергије врло извјесно, Програм би се морао чим прије ситуирати, како би се његова основна улога, односно заштита најугроженијих домаћинстава испунила.

У Републици Српској Програм је био у примјени протеклих година, међутим, у 2011. години, због економске кризе, у буџету ентитета нису планирана средства за ову намјену.

Цијенећи наведено ова активности није у потпуности реализирана, чему је свакако допринијела економска криза, као и проблем формирања власти у ФБиХ и на нивоу БиХ, (2010. година је била изборна година), што је значајно успорило рјешавање ове активности. Програм бриге за угрожена домаћинства, и то у сегменту гријања, функционира само на подручју Кантона Сарајево.

2.1.3. Промоција енергетске ефикасности у домаћинствима у функцији социјалне помоћи

Наведена активност као дио Социјалног акционог плана, реализирана је врло симболично, мада су одређене НВО провеле значајне активности на овом плану.

Овој активности нужно је приступити са пуно више организације и координације, како би се значајни потенцијали на овом плану искористили.

2.2. Рјешавање посљедица реформи у енергетском сектору које се односе на радну снагу;

Ова активност се односи на: Квалитативну и квантитативну анализу упосленика у енергетском сектору, Израду програма доквалификације, преквалификације и других мјера збрињавања потенцијалног вишка запослених у енергетском сектору. Кад је у питању њена реализација можемо рећи да је у привредним субјектима у енергетском сектору учињен значајан напредак у овој активности, о чему ћемо дати шири извјештај на крају 2011. године, а након што прикупимо све релевантне информације.

Ова активност у одређеној мјери је реализирана, а експанзија енергетског сектора и пројицирано инвестирање у исти, у знатној мјери олакшава њену проведбу.

2.3. Препоруке за унапређење социјалног партнерства;

Кад је у питању социјално партнерство, можемо истаћи да је пракса рада Економско –социјалних вијећа на нивоу ентитета у позитивој релацији са препорукама које су дате у Социјалном акционом плану, о чему ћемо се конкретније одредити у Годишњем извјештају за 2011. годину.

2.4. Унапређење услова рада, заштите на раду и заштите здравља запослених у енергетском сектору;

Кроз ову активност планирано је окончање процеса реформе законодавства из области рада, заштите на раду, заштите здравља на раду, у смислу  усаглашености са релевантним изворима европског права до краја 2011. године. Ентитети у БиХ и Брчко дистрикт БиХ уз координацију од стране Министарства цивилних послова БиХ врло активно раде на реализацији ове активности.

Ова активност, за сада се реализира у складу са планираном динамиком.

3. Закључак:

Проведба Социјалног акционог плана за БиХ значајно је отежана економском кризом у БиХ, те чињеницом да је крај 2010. и почетак  2011. године обиљежен „кризом формирања власти” у БиХ, што је значајно успорило координацијко-консултацијски процес од којег је овисила успјешна проведба овог документа. О конкретним показатељима проведбе документа ћемо сачинити редовни Годишњи извјештај за 2011. годину.

Сарајево, 24.05.2011. године

Напомена:
Овај Извјештај је прелиминаран и припремљен је, на тражење Секретаријата Енергетске Заједнице ЕУ, за потребе радионице о имплементацији Социјалних акционих планова, која ће се одржати у Даниловграду – Црна Гора, почетком јула 2011. године.