Програм образовања младих чланова синдиката за 2010. – 2011.

Циљ програма је да младим члановима нашег Синдиката  кроз адекватне теме и пажљивим одабиром предавача омогући стицање основних знања о синдикату, потреби синдикалног организовања, начину комуникације и борбе за остваривање права запослених што би, вјерујемо, допринјело већој заинтересованости младих и стручних кадрова за рад у синдикату.
Тиме би проширили кадровску базу из које би регрутовали будуће синдикалне активисте образоване и припремљене за укључивање у рад органа синдиката.

Задатак чланова Главног одбора,
за реализацију циљева овог програма је:  заинересовати чланове Синдиката удружених радника Енергетике РС различитих струка и занимања од  квалификованих радника до високо образованих са посебном пажњом да буду заступњени, у једнаком броју, мушкарци и жене  млађи чланове синдиката.
Обезбједити разумјевање и пристанак послодаваца у смислу одсуствовања са посла, што ће и одрдити, већим дијелом, термине за одржавање семинара  (у току радне седмице или викендом).

Активности у реализацији овог програма,
одвијале би се  организовањем семинара – радионица, у правилу дводневних, са најмање  три добро одбране теме за групе до 35 учесника  и то у два нивоа :

Први  ниво подразумијева;
1.    основна начела рада и ангажовања у невладином сeктoру, развијање осјећаја и жеље да сами утичемо и мјењамо друштвене односе,
2.    оновне принципе комуникације и могућности преговарања,
3.    облици и начини преговарања, вођење социјалног дијалога са владом и послодавцима.

Други ниво подразумијева;
1.    упознавање са законодавством, ( директивама МОР и Европском социјалном повељом), врстама и садржајем колективних уговора,
2.    основне елементе синдикализма ( потребе синдикалног организовања, историја синдикалног покрета,   итд.),
3.    основни принципи организовања синдиката ( упознавање са статутима синдиката), европска искуства,  посебан осврт на начин организовања и функционисања нашег синдиката  у поређењу са европским синдикатима  итд.

За припрему и извођење семинара – радионица, неопходно је припремити одређени пропагандни материјал ; летке, упитнике, брошуре и друге писане материјале, затим техничку подршку ( видео презентација )  итд.

Одредити адкватне термине, мјесто одржавања, условне просторије за извођење семинара, смјештај учесника итд.
Обезбједити предаваче и техничко опслуживање (озвучење, фотографисање, снимање  итд.)

Планирати – обезбједити финансијска средства за ову намјену и то  за ;

–     у 2010. години ( у јесен )  одржати један семинар – радионицу ( Првог нивоа ) за једну од регија   ( нпр. Б.Лука),
–    у  2011. години ( у прољеће ) наставити одржавање  семинара – радионица  ( Првог нивоа )  за учеснике из регије  Бијељина и Требиње,
–    у 2011. години  ( у јесен )  одржати семинаре  ( Другог нивоа ) у једном мјесту или у више мјеста зависно од интереса полазника  Првог нивоа.

На крају сваког семинара дати прилику учесницима да слободно дају оцјену успјешности семинара  ( одабира тема, предавача, организације итд. ).
Кроз упитник који ће попуњавати учеснци – полазници семинара дати могућност да изразе своја очекивања као и да се изјасне о својим предзнањима на предложене теме, како би по завршетку семинара могли дати оцјену да ли су чули и научили нешто ново.

Зависно од интереса наших чланова, способности предавача и организатора да заинтерсују младе, као и  од финансијских могућности синдиката оцјенити потребу за наставком овог или допуњеног програма и у периоду  2012 – 2013. година.

Поред овог Програма за анимацију и образовање младих чланова синдиката, неопходно је планирати и друге видове образовања са конкретним темама а према потреби чланства и актуелности тема у одређеном времену.

Искуства показују да је неопходно планирати и обавезно организовати семинаре за нове чланове органа синдиката ( након општих избора у синдикату).

Овај Програм усваја и о његовој реализацији се брине Главни одбор Синдиката удружених радника Енергетике РС.

Програм је усвојен на  VII сједници Главног одбора, одржаној  05. 10. 2010. године.

Бања Лука,   октобар 2010.

Предсједник СУРЕРС
Душан Врховац