Потписан Меморандум о разумијевању између УУПРС, КСРС и УСРЗРС

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

Будући да су Унија удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерација синдиката Републике Српске и Унија синдиката радника у здравству Републике Српске, као споразумне стране изразили јасну опредијељеност за развој међусобне сарадње у циљу промоције културе преговарања, као и остваривања права на слободан, отворен и ефикасан социјални дијалог и колективно преговарање.

Будући да споразумне стране као одговорни социјални партнери прихватају да се међусобна сарадња и договарање остваре на начелима узајамног признавања, уважавања и повјерења које је засновано на слободи удруживања и легитимном репрезентативном заступању економских и социјалних интереса радника и послодаваца.

Позивајући се на демократска начела да репрезентативна удружења послодаваца и радника требају бити у могућности да јавно објаве своје ставове, да се слободно савјетују и да имају право да активно воде дијалог са властима, као и право да радници и послодавци морају бити укључени у одлучивање о питањима која директно могу да утичу на њихов социјални и економски статус, а што нарочито подразумијева преговоре између синдиката и послодаваца о платама и радним условима који увијек требају да резултирају обавезујућим и проведивим колективним уговором.

Будући да уговорне стране сматрају да социјални дијалог обухвата све теме које су уско везане уз теме производње, индустријских односа и услова рада, статуса и улоге коју има производни и услужни сектор, као и улоге коју имају јавне службе, а нарочито здравство и образовање, као и да се уговорне стране могу бавити и ширим питањима економске и социјалне политике која укључују креирање политика или давањем савјета и јавним заговарањем одређених законских приједлога, као и објављивањем заједничких бипартитних ставова и изјава о намјерама послодаваца и синдиката којима активно учествују у процесу одлучивања, било да је ријеч о политикама власти или припреме аутономних бипартитних споразума и колективних уговора, а нарочито позивајуђи се на чињеницу да уговорне стране могу играти важну улогу и у управљању и надгледању провођења утврђених споразума и закона, гдје социјални партнери имају право и могу заједнички и да управљају одређеним системима, као што је нарочито то случај у области социјалног осигурања.

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

Уговорне стране су овим Меморандумом јасно изразиле своје опредјељење и намјере да без одлагања успоставе директну сарадњу и промовишу, побољшају и унаприједе постојећи социјални дијалог и колективно преговарање, који се у Републици Српској веђ дужи период налази у дубокој кризи заснованој на уским интресним блокадама које креирају поједини неодговорни социјални партнери.
На основу наведеног, Споразуме стране овим Меморандумом о разумијевању изражавају своју сагласност у вези са следећим:

1. Потписиици Меморандума потврђују своје опредјељење за успостављање међусобне сарадње у оквиру и на начелима социјалног дијалога, који укључује и институционалне договоре са властима Републике Српске у којима ће потписници овог споразума бити учесници у обликовању јавних политика и припреми одлука као равноправани социјални партнери, и то на слиједећи начин:

– Потписници Меморандума преузимају обавезу да успоставе и развију редовну и активну међусобну комуникацију и сарадњу, која укључује размјене информација, консултације и преговарање о најважнијим питањима, а у циљу обликовања политика за успјешан излазак из економске кризе;

– Потписници Меморандума изражавају озбиљну забринутост због блокирања трипартитног социјалног дијалога. Неспорна је чињеница да у Републици Српској постоје синдикати којима није омогућено учествовање у социјалном дијалогу по питању радно-правног законодавства и да они представљају значајан број радника у привредном и јавном сектору. Због тога, потписници споразума изражавају опредјељење да је у овом процесу потребно укључити све релевантне факторе, што би био сигурно један од предуслова за реформу радног законодавства у Српској односно побољшање животног стандарда радника и грађана Републике Српске уопште.

– Потписници Меморандума су сагласни да ђе се посебно залагати да се у оквиру реформе радног законодавства донесе закон о критеријумима за учешђе у трипартитном одлучивању и утврђивању репрезентативности за колективно преговарање послодаваца и синдиката;

– Потписници Меморандума су сагласни да ђе се посебно залагати за неопходне реформе у области јавних фондова, а нарочито Фонда здравственог осигурања Републике Српске у којем се мора обезбиједити квалификовано учешђе социјалних партнера у поступку доношења одлука;

– Имајући у виду да је због блокаде реформе радног законодавства дошло до застоја у развоју социјалног дијалога у Републици Српској, споразумне стране су сагласне да се у наредном периоду интензивирају заједничке активности с циљем јачања социјалног дијалога између послодаваца и синдиката, као и успостављања бољих институционалних претпоставки за развој социјалног дијалога у Републици Српској. У том циљу ђе овлаштени представници страна у року од тридесет дана усагласити и утврдити

Оквирни план заједничких активности и мјера, који ће бити анекс овог Меморандума о разумијевању;

– Потписници споразума су сагласни да овај Меморандум остаје отворен за преговарање и присутупање и другим организацијама синдиката и послодаваца, као и удружењима грађана и фонадацијама које су регистроване у Републици Српској и имају сличне програме рада;

2. Ништа у садржају овог Меморандума о разумијевању или с њим у вези се неђе тумачити као одрицање од права или овлаштења које уговорне стране имају на основу међународних конвенција, Устава, закона, колективних уговора и унутрашњих аката сваке стране потписнице, који се примјењују у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Сви евентуални неспоразуми или захтјеви за измјене или допуне текста који могу настати услиЈед имплементирања Меморандума, рјешавати ће се пријатељски и у духу сарадње и међусобног поштовања.

3. Овај Меморандум о разумијевању ступа на снагу даном потписивања од стране овлаштених представника уговорних страна.

4. Овај Меморандум је усклађен са законима, подзаконским прописима и општим актима по којима поступају Споразумне стране и сачињен је у шест примјерака, од којих свакој страни припадају по два потписана и овјерена примјерка.

5. Овај Меморандум је јаван документ и без дал.3е сагласности страна може бити објављен на интернетским страницама уговорних страна, као и у електронским и штампаним медијима.

У Бањалуци, дана 29.12. 2014, године.

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске

Потписивање Меморандума о разумијевању између Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Уније синдиката радника у здравству Републике Српске