Закључци са 5. социјалног форума енергетске заједнице

Пети социјални форум енергетске заједнице

Пети социјални форум енергетске заједницеБечићи, Црна Гора 11-12 септембар 2012.године

ПРЕДСТАВЉАЊЕ
1. Господин Суад Нумановић, Министар рада и социјалног старања Црне Горе и госпођа Мари-Кристин Јалаберт, представница Европске комисије, пожељели су добродошлицу свим учесницима 5-ог социјалног форума и пожељели им успјех у даљем раду.
2. Форум је пожелио добродошлицу учесницима уговорних страна и изразио жаљење што нису сви социјални партнери уговорних страна могли да присуствују састанку, укључујући и оне који нису могли да дођу због финансијских ограничења.
3. Главни циљ Форума је био да се сагледа напредак у имплементацији Социјално акционог плана, у складу са Меморандумом о разумјевању у контексту Енергетске заједнице; енергетског сиромаштва и приступачности, Енергетску стратегију у Енергетској заједници са ставрним изазовима са којима се сусреће, у погледу запошљавања и услова рад у контексту реформи у енергетском сектору.

УНАПРЕЂЕЊЕ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И МОНИТОРИНГ СОЦИЈАЛНО АКЦИОНОГ ПЛАНА
4. Секретаријат Енергетске заједнице и Европска комисија истакнули су напредак уговорних страна, али су нагласили потребу за значајним побољшањима која се требају направити на државном нивоу, као и јачање даље сарадње са социјалним партнерима на државном и европском нивоу. Европска комисија и Секретаријат Енергетске заједнице изразили су забринутост слабим и неуједначеним напретком провођења планираних активности. Информације које су представљене нису се фокусирале на активности у енергетском сектору, ваћ су формулисане на уопштен начин.
5. Украјина је информисала Форум да је нацрт Социјално акционог плана, који је припремљен уважавајући сугестије синдиката, већ финализован и разматра се од стране државних органа. Очекује се да ће Социјално акциони план бити усвојен веома брзо.
6. Секретаријат Енергетске заједнице и Европска комисија уочили су веома мали напредак у подручју социјалног дијалога, као и у подручју управљања промјенама. Напредак се уочава у подручју преузимања ЕУ тековина у државно законодавство.
7. Форум се сложио са приједлогом Секретаријата Енергетске заједнице који се односи на континуирано унапријеђење Социјално акционог плана од стране свих уговорних страна, са конкретним акцијама у енергетском сектору и јачање праћења и мониторинга.
8. Секретаријат Енергетске заједнице истакао је да се улога радних група побољша у циљу праћења процеса и управљања социјалним посљедицама које настају имплементацијом Уговора о оснивању Енергетске заједнице и и да се представе конкретни резултати Секретаријату.
9. По информацијама, које је представио Секретаријат Енергетске заједнице, Форум је позвао Албанију, Хрватску и Косово, који нису усвојили Социјално акциони план на државном нивоу, али ће то да учине у нјакраћем року.
10. Секретаријат Енергетске заједнице изразио је своју забринутост што Албанија и Босна и Херцеговина не информишу довољно о напретку.
11. Хрватска и Црна Гора презентовали су своје искуство са социјалним партнерима у имплементацији Социјално акционог плана. Форум је поздравио обе презентације, као и погледе које су представили социјални партнери о улози социјалног дијалога у овом процесу. Хрватска анализира могућности промјена које су изазване ступањем на снагу Трећег пакета и активности везане за разрађивање и званично усвајање Плана у 2012.години. Црна Гора истиче да је њихов приоритет обезбјеђивање социјалне заштите рањивим енергетским потрошачима и радницима који су постали вишак усљед реструктуирања.
12. Форум, подсјећајући на недавне информације Украјине о финализацији Социјално акционог плана, охрабрио је Молдавију и Украјину да заврше своје Социјално акционе планове до краја 2012. године.

ЕНЕРГЕТСКО СИРОМАШТВО И ЕНЕРГЕТСКА ПРИСТУПАЧНОСТ
13. Секретаријат је представио приступ регулације цијена енергије и затражио од свих уговорних страна да се јасно дефинишу конкретне законске одредбе о циљевима регулације цијена, али уз истицање специјалне заштите и помоћи рањивим потрошачима. Форум је истакао да све ове промјене треба да се рефлектују на сам Социјално акциони план.
14. Комисија се захвалила Секретаријату за посао који су до сада обавили и охрабрила га за даљи рад у координацији са комисијским службама.
15. EVN (аустријска енергетска компанија) је представио начине како да се дотакну социјалних ризика и ефеката имплементацијом усвојених директива о тржишту енергијом и гасом (2009/72/ЕЦ и 2009/73/ЕЦ) у Енергетској заједници пратећи предложене приступе.
16. Форум је поздравио рад, који је предузео Регулацијски одбор енергетске заједнице преко својих Радних група за потрошаче, на заштити потрошача у домаћинствима са посебном пажњом на рањиве категорије и предложио да се настави и даље у том смјеру. Пошто је енергетско сиромаштво један од основих проблема уговорних страна, социјални аспект цијена енергије мора се одразити на енргетску политику уговорних страна.
17. Форум је поздравио и искуство Бивше Југословенске Републике Македоније на акционом плану за смањење енергетске снаге и охрабрила остале уговорне стране да користе знања која су стекла имплементацијом.
18. Форум је охрабрио све уговорне стране да дефинишу сарадњу са социјалним партнерима кредибилним корацима ка развијању већег степена заштите потрошача избјегавајући неисплативе промјене енергетских тарифа, што би могло да доведе до поремећаја на тржишту и на крају угрозити сигурност снабдјевања.

ЕНЕРГЕТСКА СТРАТЕГИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
19. Секретаријат је представио Енергетску стратегију,истичући између осталог обим, циљеве и акције за провођење циљева. Форум је информисан да је овај документ финализован од специјално успостављење Оперативне групе и поднио Савјету министара на усвајање.
20. Форум је поздравио финализацију Стратегије која ће допринијети бољем разумјевању тренутне ситуације и могуће будућности у енергетском сектору у Енергетској заједници путем обезбјеђивања оквира за олакшавање инвестиција у енергетске системе и промовишући енергетску сигурност у цијелој регији. Примјећено је да су се неки учесници жалили на одређена ограничења у обиму и консултацијском процесу кроз Стратегију и позвали су се на стратешку процјену.
21. Форум је нагласио да испитивање енргетског сиромаштва и бављење са реструктуирањем енергетског сектора буде једно од основних изазова Енергетске заједнице. Такође, Форум је позвао све уговорне стране да обезбједе заштиту рањивих потрошача и охрабрио их на повећање енергетске ефикасности и већег коришћења обновљивих извора енергије у домаћинствима као дио ових акција. Форум је нагласио потребу да се обрати пажња на запошљавање и вјештине изазова, као резултат реструктуирања енергетског сектора. Ефикасно управљање промјенама, учешће социјалних партнера на свим нивоима биће потребно у транзицији и принципима људског рада.
22. Форум је позвао на даља рјешавања у социјалној димензији.
23. Након дискусије, Секретаријат је позвао учеснике да раде заједно на Социјалној стратегији до средине 2013.године,да се даље развија заједно са предвиђени циљевима у контексту Енергетске заједнице, промовишући тржишни и инфраструктурни развој. Форум је подржао ову иницијативу и обавезао секретаријат да га представи Стална група на високом нивоу и министарски савјет заједно са релевантним правилима Енергетске заједнице.

ЗАПОСЛЕЊЕ И РАДНИ УСЛОВИ – ИЗАЗОВИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ
24. Форум је подржао презентацију Међународне организације рада о побољшању радних услова, која описује изазове у области ефективног трипартитног социјалног дијалога, колективног преговарања као и изазове у смислу правног оквира. Презентација је такође нагласила допринос Међународне организације рада кроз јачање капацитета трипартитних креатора политике да заједнички дјелују, у сагласности са релевантним интернационалним радним стандардима, са неопходним мјерама да промовишу ефективно колективно преговарање на свим нивоима и у приватним и државним секторима, укључујући и успостављање и јачање механизама мирног рјешавања радних спорова.
25. Форум је напоменуо напоре Србије у запошљавању и радним условима и усвајање Правила о мјерама за сигуран и здрав рад радника.
26. Европски социјални партнери Eurelectric, EPSU and IndustriAll представили су своја виђења изазова у вези са запошљавањем и радним условима. Такође су дали своју оцјену о достигнућима Меморандума о разумјевању наглашавајући посебно улогу социјалних партнера у мониторингу и имплементацији Социјално акционог плана и развој социјалне димензије Енергетске стратегије у Енергетској заједници.

ЗАВРШНЕ ПРИМЈЕДБЕ
27. Форум је подржао разматрање Европске комисије и Секретаријата да организују посебан састанак у 2013.години везан за развој социјалне димензије. Овај састанак би се односио на преглед Социјалне стратегије, у смислу радионице са сви представницима радних група Социјално акционог плана у контексту енергетске заједнице у циљу сачињавања и имплементације Социјално акционог плана.
28. Форум је подржао и иницијативу Европске комисије и Међународне организације рада о организацији семинара релевантног за конвенције Међународне организације рада.
29. Форум је потстакнуо Секретаријат да, у консултацијама са Европском комисијом,провјери могућности оснивања Бироа за техничку помоћ и разнјену информација за овакве догађаје, јер ће омогућити шире учешће уговорних страна и посматрача.
30. Неки социјални партнери су напоменули експлицитну потребу циљних мисија у Украјини и Молдавији на пружању правовремене подршке на финализацији Социјално акционог плана.
31. Енергетска заједница се захвалила Европској комисији и Европски социјалним партнерима на њиховој подршци у организацији 5-ог социјалног форума. Такође се захвалила и властима Црне Горе, предсједништву, што су угостили Социални форум и њиховом значајном доприносу за успјех овог форума.

Бања Лука, 24.09.2012. године
Превела: Снежана Митровић