Статут Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске

На основу члана 27. Статута Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске, у вези са чланом 12. и 16. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/01.), те члана 41. Устава Републике Српске,  Скупштина Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске одржана дана  15. 05. 2009. године, донијела је

СТАТУТ
Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Радници запослени у енергетици РС добровољно и самостално на демократски начин, полазећи од Уставом загарантованих права и слобода синдикалног организовања, изражавају своју ријешеност да се учлане у Синдикат удружених радника Eнергетике Рeпублике  Српске.
Самостално и слободно одлучују о свом синдикалном организовању и удруживању са синдикатима сродних дјелатности у првом реду са синдикатима привредног јавног сектора.

Члан 2.
Синдикат удружених радника Eнергетике Републике Српске чине сви чланови синдиката запослени у предузећима енергетске дјелатности у смислу Закона о енергетици.
Чланови Синдиката удружених радника Eнергетике Рeпублике Српске организовани су у синдикалне организације и то у правилу једно предузеће једна синдикална организација, које могу имати одређен број подружница зависно од организације предузећа (РЈ, погони итд).

Члан 3.
Синдикат удружених радника Енергетике Републике Српске може се синдикално повезивати са синдикатима енергетског сектора  БиХ  и других земаља.

Члан 4.
Синдикат удружених радника Енергетике Републике Српске остаје отворен за равноправну сарадњу са другим удружењима и за савез са њима по свим питањима од заједничког интереса.

Члан 5.
Синдикат удружених радника Енергетике Републике Српске прихвата и реализоваће у пракси сва савремена кретања, циљеве, права и обавезе савременог синдикалног организовања у другим земљама.
Програмом Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске утврдиће се облици, начин рада и дјеловања на синдикалном организовању и дјеловању у смислу претходног става.

II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.
Синдикат удружених радника Енергетике Републике Српске се оснива и организује ради организационог повезивања свих синдикалних организација из члана 2. овог Статута и заједничког остваривања слиједећих циљева и задатака:
– заштита радних и социјалних права радника енергетике у свим видовима легалног дјеловања што подразумијева: регулисање права из радног односа путем колективних уговора, ангажовање на редовној исплати плата и других материјалних давања кроз остваривање производње и производних резултата, обезбјеђивање равноправног положаја ове дјелатности у Републици Српској, обезбјеђивање средстава за рад, услова рада и др.,
– давање иницијатива за доношење одлука надлежних органа предузећа, републичких и локалних органа о питањима која се тичу економско-социјалног положаја свог синдикалног чланства,
– борба за одговарајућу цијену рада у складу са колективним уговором,
– рјешавање питања обезбјеђења социјалног, материјалног и правног положаја радника за чијим радом престаје потреба и инвалида рада,
– упорно и стално настојање за учешћем синдиката у управљању предузећима,
– борба против свих видова мобинга,
– заштита жене и материнства, као и заштита омладине,
– поштивање свих права радника загарантованих међународним конвенцијама и препорукама Међународне организације рада,
– едукација и образовање синдикалног чланства,
– организовање свих видова синдикалне борбе укључујући и штрајк радника у циљу заштите права синдиката и њихових чланова у складу са Законом о штрајку,
– синдикално повезивање са другим синдикатима на интересној основи,
– обезбјеђивање других интереса исказаних кроз програм активности Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске.

Члан 7.
Ради остваривања циљева и задатака из претходног члана, Синдикат удружених радника Енергетике Републике Српске ће користити све облике синдикалних актибности а нарочито:
– договарање, усаглашавање, закључивање и праћење примјене одредаба Колективног уговора,
– истицање захтјева надлежним органима у предузећу за рјешавање и реализацију  права синдиката и радника, уређених законом, Колективним уговором и другим актима,
– иницирање нормативног уређења питања битних за интересе радника код послодавца,
– иницирање и утицај на институције система у доношењу законских и других прописа који регулишу права из рада и по основу рада, у складу са међународним конвенцијама,
– упозорење надлежним субјектима на оправдане захтјеве радника,
– преговарање са партнерима у циљу остваривања и побољшања права радника,
– стална борба код надлежних органа и институција на побољшању положаја радника у Енергетици, користећи искуства и тенденције синдиката развијених  земаља у овој области, па и преко међународних организација чији смо  равноправни чланови,
– јавни протести и штрајк у складу са Законом о штрајку.

Члан 8.
Обавеза је Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске да у својим активностима, заузимању ставова, доношењу одлука и закључака битних за економски и социјални положај радника, полази од интереса радника Енергетике и да их обавјештавају о заузетим ставовима, закључцима и одлукама, као и њиховој реализацији.

III СТАТУСНА ПИТАЊА

Члан 9.
Синдикат удружених радника Енергетике Републике Српске је правно лице.

Члан 10.
Пуни назив удружења је:
СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.
Скраћени назив удружења је СУР ЕНЕРГЕТИКЕ РС.

Сједиште Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске је у Бањој Луци, Улица Краља Петра I Карађорђевића број 95.

Члан 11.
СУР Енергетике РС има свој знак.
Знак синдикалног удружења је слово „е“ симболично приказано у облику кугле, а око слова „е“ је  „С“.
Слово „е“ је плаве боје а  „С“ је црвене боје.

Члан 12.
СУР Енергетике РС има свој печат и штамбиљ. Печат СУР Енергетике РС је округлог облика у којем је исписан ћириличним и латиничним писмом пун назив Синдиката удружени радника Енергетике Републике Српске, а у средини је унешен знак удружења.

Предсједништво Синдиката удружених радника Енергетике РС утврђује печате и штамбиље који ће бити у употреби.

Члан 13.
СУР Енергетике РС има своју заставу која је бијеле боје. На застави је у горњем дијелу приказан знак синдиката енергетике.

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНОВА СИНДИКАТА

Члан 14.
Синдикална организација је организациони дио Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске.
Синдикалне организације организују се по предузећима, тако да се у правилу једном предузећу организује једна синдикална организација, а изузетно чланови синдиката из више сродних предузећа могу организовати једну синдикалну организацију.
Оснивачки акт синдикалне организације је Правилник о организацији и раду синдикалне организације у коме се утврђује унутрашња организација, у складу са овим Статутом.
Синдикална организација има својство правног лица и по том основу остварује права и испуњава обавезе.

Члан 15.
Права и дужности синдикалних организација су:
– да бирају делегате у скупштину и чланове других органа и тијела СУР Енергетике РС, на начин утврђен овим Статутом,
– да дају приједлоге и мишљења о Статуту и Програму активности СУР Енергетике РС
– да предлажу разматрање појединих питања из надлежности СУР Енергетике РС,
– врши преговоре на нивоу предузеће, усваја и потписује Појединачни КУ  у Складу са КУ Енергетике,
– да се синдикално организују у складу са својим интересима поштујући утврђене одредбе овог Статута и одлуке органа СУР Енергетике РС,
– доноси Пословник о раду Скупштине  ако је тако организован синдикат,
– да извршавају обавезе утврђене Колективним уговором, овим Статутом, актима Скупштине и њених органа,
– да извршавају финансијске обавезе према СУР Енергетике РС утврђене одлуком о расподјели чланарине, средстава фонда солидарности и друге финансијске одлуке,
– да извршавају одлуке и закључке из програма активности донијете од стране органа СУР Енергетике РС,
– да све односе између себе и СУР Енергетике РС остварују одговорно, савјесно и на основу принципа синдикалног организовања и дјеловања,
– да иницирају побољшање радног и социјалног законодавства.

Члан 16.
Синдикалне организације из члана 14. овог Статута могу остваривати координацију свога рада кроз:
–    Одбор синдиката електропривреде,
–    Одбор синдиката нафтне и хемијске индустрије
Чланови одбора су по функцији предсједници синдикалних организација из Електропривреде и нафтне и хемијске индустрије.
Предсједника Одбора синдиката бира Одбор из свог састава водећи рачуна о ротацији по дјелатностима.
Ови Синдикални одбори имају статус правног лица и имају свој жиро рачун.

Одбори су овлаштени да :
– преговарају са послодавцем  о доношењу Посебних или Појединачних КУ и потпису истих,
–    да учествују у раду комисија и прате примјену потписаних КУ,
–    да покрећу иницијативе према органима СУР енергетике битним за њихову дјелатност.
Сва друга питања везана за рад ових координација регулисаће се Правилима о раду Координације.
Правила о раду координација као и број координација доноси Главни  одбор СУР енергетике РС.

Члан 17.
Синдикат Енергетике РС ће својим члановима обезбиједити остварење права и обавеза чланова синдиката у складу са реалним могућностима и позитивним прописима.

Члан 18.
Права члана синдиката су:
– да од синдиката тражи остваривање права која су прописана законима, колективним уговорима и актима послодаваца,
– да има помоћ у остваривању права из рада и по основу рада,
– да буде заступан од стране синдиката пред послодавцем, судским и другим органима,
– да му синдикат у границама могућности пружи материјалну помоћ у случају тешке материјалне ситуације (привремене незапослености, несреће на послу, тешке болести, смрти и сл.),
– да учествује у штрајку и другим видовима синдикалног дјеловања,
– да користи одмор, опоравак и рекреацију под повољнијим условима,
– да се образује и оспособљава за синдикалну активност,
– да буде информисан о активностима које се воде у синдикатима у синдикалном удружењу.

Члан 19.
Дужности члана синдиката су:
– да се придржава Програма и Статута СУР Енергетике РС и осталих аката удружења,
– да учествује у акцијама које организује синдикат,
– да учествује у организовању свих видова синдикалне борбе,
– да редовно плаћа чланарину.

Члан 20.
Члан остварује своја права и извршава дужности у синдикалној организацији и СУР Енергетике РС.
Члан синдиката своја права остварује у правилу непосредно у оквиру своје синдикалне организације, а у вишим организационим облицима само у случајевима, ако не може остварити своја права у синдикалној организацији.

Члан 21.
Запослени радник предузећа стиче својство члана синдикалне организације добровољним учлањењем и потписивањем изјаве о добровољном приступу при чему добија чласнку картицу СУЕ Енергетике.
Члан синдиката може иступити из синдикалне организације подношењем писмене изјаве о добровољном престанку.
Иступањем из чланства дужан је вратити чланску картицу, у противном иста мора бити поништена – проглашена неважећом.
Писмена изјава подноси се предсједнику синдикалне организације, чиме му престају права и дужности утврђена Правилником синдикалне организације и овим Статутом.
Чланство у синдикату престаје и без захтјева ( изјаве ) члана ако исти не испуњава своје обавезе из члана 19. овог Сатута.
Одлуку о престанку својства члана синдиката, доноси орган Синдикалне организације у складу са Правилником о организацији и раду Синдикалне организације.

V ОРГАНИ СУР ЕНЕРГЕТИКЕ РС

Члан 22.
Органи СУР Енергетике РС су:
–    Скупштина,
–    Главни одбор,
–    Предсједништво,
–    Статутарна комисија
–    Надзорни одбор.
Чланови  органа СУР Енергетике РС за свој рад одговарају Скупштини.
Мандат органа СУР Енергетике РС траје четири године.

1. Скупштина
Члан 23.
Скупштина је највиши орган СУР Енергетике РС.

Члан 24.
Скупштина се сазива сваке четврте године.
Ванредна скупштина се сазива обавезно на захтјев једне четвртине синдикалних организација из члана 14. овог Статута или једне четвртине чланова-делегата скупштине, у случајевима када су односи утврђени овим Статутом битно нарушени а органи СУР Енергетике РС то не успију ријешити.

Члан 25.
Скупштину чине изабрани делегати по синдикалним организацијама као и чланови Главног одбора. Избор делгата се врши за мандатни период од четири године и то по принципу :
–    Синдикалне организације до 300 чланова дају 2 делегата,
–    Синдикалне организације од 300-1000 чланова дају 4 делегата,
–    Синдикалне организације од 1000-1500 чланова дају 6 делегата,
–    Синдикалне организације преко 1500 чланова дају 8 делегата.

Члан 26.
Одлуку о одржавању Скупштине (редовне или ванредне) доноси Главни одбор у складу са чланом 24. овог Статута.
Рад Супштине регулише се Пословником о раду.

Члан 27.
Скупштина:
1.  Доноси Пословник о свом раду.
2.  Доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом,
3.  Усваја Програм активности СУР Енергетике РС,
4. Одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама удружења,
5.  Верификује избор чланова Главног одбора,
6.  Бира и разрјешава Статутарну комисију,
7.   Бира и разрјешава Надзорни одбор,
8.   Бира и разрјешава Предсједника СУР Енергетике РС,
9. Усваја – потврђује извјештаје ( о раду и финансијском пословању ) СУР  Енергетике за четворогодишњи период.
10. Одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова, с тим да сједници Скупштине присуствује најмање натполовична већина чланова.
Избор органа које Скупштина бира непосредно врши се јавним гласањем. Чланови Скупштине могу одлучити већином гласова присутних да се избори изврше тајно.

2. Главни одбор

Члан 28.
Главни одбор  руководи радом и пословањем СУР Енергетике РС.
Главни одбор  ради у складу са Статутом, програмским задацима и Пословником о раду.
У оквиру аката из претходног става Главни одбор  је самосталан у раду.

Члан 29.
Главни одбор  је највиши орган између двије Скупштине.
Главни одбор  чине: предсједник СУР Енергетике РС и предсједници Синдикалних организација.
Предсједника Синдикалне организације бира и разрјешава Синдикална организација у складу са својим Правилником.

Члан 30.
Главни одбор  је овлаштен:

–    да доноси Пословник о свом раду,
–    бира потпредсједника Главног одбора из својих редова,
–    да припрема сједнице Скупштине,
–    да утврђује приједлог Статута и његових измјена и допуна, те верификује пречишћени текст Статута,
–    да може у мандатном периоду а на иницијативу синдикалних организација замијенити до  једне трећине чланова Статутарне комисије и Надзорног одбора,
–    да припрема и предлаже измјене и других аката које доноси Скупштина,
–    да усваја и реализује годишњи план рада и финансијски план,
–    спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране Скупштине,
–    доноси одлуку о набавци основних средстава,
–    управља имовином СУР Енергетике РС,
–    усваја годишњи финансијски извјештај и извјештај о раду СУР Енергетике РС,
–    да одлучује о сарадњи, организационом и интересном повезивању са другим удружењима и синдикатима,
–    да доноси одлуку о висини чланарине чланова синдиката, расподјели чланарине и других припадајућих средстава према одредбама Колективног уговора,
–    да утврђује коначан приједлог колективног уговора СУР Енергетике РС,
–    да усвоји програм и услове заштите радника у својинској трансформацији-приватизацији и усвоји акт који се о томе усагласи са Владом Републике Српске,
–    да сарађује са Статутарном комисијом, Надзорним одбором и Предсједником СУР Енергетике РС,
–    да се ангажује о информисању синдикалних организација и шире јавности о свом раду и активности,
–    да координира активности синдикалних организација о заједничким питањима утврђеним овим Статутом и програмским циљевима,
–    да утврди приједлог заједничких елемената за израду Правилника о организаци и раду синдикалне организације,
–    доноси Правила о раду координација из члана 16. Овог Статута,
–    да заступа интересе чланова синдиката (удружења) пред државним и другим органима,
–    да доноси одлуке о организовању штрајка на нивоу енергетике и даје мишљење о штрајку радника у појединим синдикалним организацијама,
–    доноси Програм и Правила о провођењу избора у синдикату  СУР-а,
–    доноси одлуку о расписивању избора у СУР Енергетике РС,
–    доноси одлуку, на приједлог Предсједништва, о професионалним радним мјестима у СУР Енергетике РС и висини плата за та радна мјеста,
–    доноси одлуку о расподјели имовине, у случају престанка рада удружења (СУР Енергетике РС),
–    именује генералног секретара, на приједлог предсједника,
–    врши и друге послове у циљу реализације програмских циљева и задатака СУР Енергетике РС.

Главни одбор  пуноважно одлучује већином гласова од укупног броја чланова а за алинеја 4, 11 и  20   3/4   већином од укупног броја чланова.

Члан 31.
Радом Главног одбора  руководи предсједник СУР Енергетике РС.

Члан 32.
Главни одбор бира своје органе и радна тијела.
Као сталне органе именује одборе организоване по ресорном принципу и то за питања:
–    колективно преговарање,
–    заштита права радника и заштита на раду,
–    заштита жена и омладине.

У одборе се бирају по три члана укључујући и предсједника.
Одбори сачињавају програм рада а њихов рад непосредно усмјерава предсједник СУР Енергетике РС.

3. Предсједништво
Члан 33.
Главни одбор има Предсједништво од пет чланова.
Предсједништво чине:
–    предсједник СУР Енергетике РС,
–    потпредсједник Главног одбора,
–    предсједник одбора синдиката Електропривреде,
–    предсједник одбора синдиката  нафтне и хемијске индустрије,
–    генерални секретар.

Радом Предсједништва руководи предсједник СУР –а Енергетике РС.

Члан 34.
Предсједништво припрема приједлоге одлука које доноси Главни одбор  и ради на провођењу донешених одлука и закључака од стране Главног одбора.

Члан 35.
Сједницама Главног одбора обавезно присуствује генерални секретар и предсједник Одбора за жене и омладину.
Предсједници других органа и одбора сједницама присуствују по потреби.

НОСИОЦИ ФУНКЦИЈА

Члан 36.
Носиоци функција у Синдикату удружених радника Енергетике Републике Српске су предсједник и генерални секретар.

а) Предсједник СУР Енергетике РС

Члан 37.

Предсједник СУР Енергетике РС је изборно лице, има статус функционера синдиката.
Предсједник СУР Енергетике РС је по функцији предсједник Главног одбора и Предсједништва.
Предсједник СУР Енергетике РС функцију обавља професионално.
Предсједник СУР Енергетике РС:
–    заступа и представља  Синдикат пред другим органима и организацијама – трећим лицима,
–    потписује Статут, Колективни уговор и друга документа везана за рад СУР Енергетике РС,
–    сазива и води сједнице Главног одбора СУР Енергетике РС и  Предсједништва,
–    сарађује и учествује у преговорима са надлежним министарствима Владе РС, удруженјима послодаваца, представницима синдиката РС, синдикатима других држава и међународним синдикатима, те међународним организацијама ради оствариванја интереса радника и чланова Синдиката и у име Синдиката потписује донесене заједничке акте,
–    налогодавац је за коришћење средстава Синдиката у складу са одлукама Главног одбора,
–    доноси одлуку о додјели једнократне помоћи у складу са финансијским планом,
–    Предсједник за свој рад одговара Главном одбору  и Скупштини,
–    може своја овлаштења да пренесе на потпредсједника или члана Главног
одбора путем пуномоћи.

б) Генерални секретар

Члан 38.
На приједлог предсједника СУР Енергетике РС, Главни одбор именује Генералног секретара, као професионално лице запослено у синдикату.
Генерални секретар:
–    учествује у припреми сједница органа и тијела СУР Енергетике РС,
–    спроводи одлуке Главног одбора  и  других органа Синдиката,
–    усклађује рад органа Синдиката и других стручних радних тијела,
–    одговоран је за израду записника, одлука и закључака са сједница органа Синдиката,
–    обавља и друге послове по налогу предсједника СУР Енергетике РС.
–    за свој рад одговоран је Главном одбору СУР Енергетике РС и Предсједнику СУР Енергетике РС.

Мандат Генералног секретара траје четири године.

4. Статутарна комисија

Члан 39.
Статутарна комисија има предсједника и 4 (четири) члана.
Чланови комисије бирају предсједника из свог састава.
Предсједник сазива сједнице комисије и руководи њеним радом.
Статутарна комисија:
– прати пимјену Статута и предлаже његове измјене и допуне,
– утврђује приједлог тумачења одредаба Статута,
– утврђује усклађеност аката и других одлука са Статутом,
– бира предсједника комисије.
Статутарна комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
За свој рад комисија је одговорна Скупштини.

5. Надзорни одбор

Члан 40.
Надзорни одбор ја независан у свом раду.
Надзорни одбор има предсједника и 2 (два) члана.
Чланови Надзорног одбора бирају предсједника.
Предсједник сазива сједнице одбора и руководи његовим радом.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Надзорни одбор:
– надзире договорено кориштење и законитост материјално-финансијског пословања,
– најмање једанпут годишње упознаје Главни одбор са својим констатацијама и
предлаже мјере надлежним органима,
– информише Главни одбор о кориштењу средстава,
– подноси извјештај о свом раду Скупштини и Главном одбору.

Члан 41.
Надзорни одбор има право да добија на увид сву документацију и акта ради утврђивања чињеничног стања.

VI КАДРОВИ И ЊИХОВ ИЗБОР

Члан 42.
Избори у Синдикату удружених радника Енергетике Републике Српске почивају на принципима демократских и слободних избора, те избору способних и синдикално успјешних кадрова.
Кандидовање и предлагање носиоца функција је јавно, а избор се врши јавним гласањем, а може се вршити и тајним гласањем ако тако одлучи надлежни орган.
Приједлог за кандидате у више органе и за носиоце функција могу дати Синдикалне организације и њени органи  као и органи СУР енергетике.

Члан 43.
Избори у Синдикату удружених радника Енергетике Републике Српске обављају се сваке четврте године, на основу одлуке Главног одбора.
Мандат свих органа и носиоца функције у Синдикату удружених радника Енергетике Републике Српске траје четири године.
Избори се регулишу посебном одлуком Главног одбора која се доноси у року од три мјесеца прије избора.

Члан 44.
Носиоцима функција у Синдикату удружених радника Енергетике Републике Српске, функција престаје:
–    разрјешењем са функције,
–    давањем оставке,
–    опозивом са функције,
–    када су испуњени услови за опозив члана органа у коме врши функцију или из Синдикалне организације којој припада.

Члан 45.
Чланство у органу Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске престаје због:
–    искључивања (изчлањења) из Синдиката удружених радника Енергетике РС,
–    опозивом,
–    давањем оставке,
–    неприсуствовање сједницама органа Синдиката удружених радника РС из неоправданих разлога најмање три сједнице узастопно.

Члан 46.
Опозив из члана 44. Овог Статута врши се у случајевима:
–    дјеловања супротно Статуту и Програму Синдиката удружених радника Енергетике РС,
–    непоштовања и неизвршавања одлука органа Синдиката удружених радника Енергетике РС,
–    учествовања у активностима на разабијању Синдиката удружених радника Енергетике РС или подстицања таквих активности,
–    наношење штете Синдикату удружених радника Енергетике РС.
Опозив врши орган који  бира.

Члан 47.
Разрјешење са функције у органима Синдиката удружених радника Енергетике РС или Синдикалној организацији, врши се у случајевима:
–    неспособности или немогућности обављања функције (болест, обављање друге функције и слично),
–    неактивности органа Синдикалне организације у периоду дужем од три мјесеца,
–    понашања супротно члану 15. и члану 19 овог Статута.
Одлуку о разрјешењу функционера доноси орган који их је бирао  већином гласова од укупног броја чланова, именује се вршилац дужности из реда чланова органа који је дужан да у року од  60 дана спроведе поступак избора.

Члан 48.
Носиоци функција у Синдикату удружених радника Енергетике РС и чланови органа Синдиката удружених радника Енергетике РС, оставку подносе одговарајућем органу Синдиката удружених радника Енергетике РС.
Одлуком о констатовању оставке именује се вршилац дужности функције из реда чланова органа и одређује рок за спровођење избора.

Члан 49.
Приједлог за опозив са функције и члана органа Синдиката удружених радника Енергетике РС, може дати једна четвртина Синдикалних организација или једна четвртина чланова органа који их бира.
Одлука о опозиву сматра се донесеном, ако се за опозив изјасни више од половине чланова органа.

VII ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 50.
СУР Енергетике РС финансијски послује на основу средстава која му припадају по Колективном уговору и одлуци о висини и расподјели чланарине чланова синдиката.
СУР Енергетике РС може остварити приход и по другом основу на основу донација, помоћи и слично.

Члан 51.
Финансијско пословање се утврђује финансијским планом.
О финансијском пословању подноси се извјештај надлежном државном органу у складу са законским прописима.

Члан 52.
СУР Енергетике РС има свој жиро рачун.
Синдикалне организације као и Одбори синдиката координација имају своје жиро рачуне.

Члан 53.

СУР Енергетике РС може основати фондове:
– штрајкачки фонд,
– фонд за правну заштиту радника.

Члан 54.
Начин формирања фондова из претходног члана, њихово функционисање, обезбјеђење и расподјела  средстава регулисаће се посебним Правилником.
За доношење Правилника и одлуке о формирању фондова надлежан је Главни одбор СУР Енергетике РС.

Члан 55.
Стручне, финансијске, правне, административно-техничке и друге сличне послове за потребе СУР Енергетике РС обављаће професионална лица запослена у Синдикату удружених радника Енергетике РС или стручна лица по одлуци Главног одбора.

VIII ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА  И  ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 56.
Синдикат удружених радника Енергетике РС је дужан обезбиједити пружање бесплатне правне помоћи из рада и по основу рада члановима синдиката, те заступање радника пред послодавцем, судом или другим државним органом.
Синдикат удружених радника Енергетике РС се обавезује да питање заштите права радника ријеши путем адвокатске канцеларије или на други начин.

Члан 57.
Право на штрајк, доношење одлука о штрајку, вођење штрајка, права, обавезе и одговорности штрајкачког одбора и других учесника у штајку, регулисана су  Законом о штрајку и другим прописима који регулишу ту област.

IX НАЧИН РЈЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 58.
Сви спорови настали у оквиру СУР Енергетике РС, рјешавају се у правилу договором између учесника у спору.
Уколико се спор не ријеши договорно, спор разрјшава виши надлежни орган, не посредно или путем арбитраже.
У случају да се оснива арбитража сваки учесник у спору бира по једног члана, а виши надлежани орган једног члана.
Одлука арбитраже односно вишег надлежног органа је коначна.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
О престанку рада СУР Енергетике РС одлучује Скупштина, а престанак удружења наступа, у складу са Законом о удружењима и фондацијама,  кад број чланова Удружења постане мањи од 3 (три) члана Удружења.
У случају престанка рада СУР Енергетике РС, имовина СУР Енергетике РС се предаје синдикалним организацијам, по одлуци Главног одбора.

Члан 60.
Статут ступа на снагу даном доношења.

Члан 61.
Статут је усвојен и проглашен на Скупштини СУР Енергетике РС одржаној дана  15. 05. 2009. године.

Члан 62.
Ступањем на снагу пречишћеног текста овог Статута престаје да важи Статут усвојен 13.04.2005. године, под бројем: II-058/05.

Број  :   1 – 123 / 09.
Б.Лука,15. 05. 2009. године.

Предсједник Синдиката удружених радника
енергетике  Републике Српске

Душан  Врховац