Састанак представника послодаваца, Синдиката енергетике РС и синдиката повезаних Друштава

Предмет: Службена забиљешка – Састанак представника послодаваца, Синдиката енергетике РС и синдиката повезаних Друштава

Дана 01.12.2011. године,у просторијама „ОПТИМА Групе“, одржан је састанак коме су присуствовали:

Испред „ОПТИМА Групе“:
1. Јуриј белов, Директор „ОПТИМА Групе
2. Славко Шћепановић, први замјеник Директора „ОПТИМА Групе
3. Младен Мамић, правник у Одјељењу за правне послове „ОПТИМА Групе

Испред синдиката:

1. Душан Врховац, Предсједник Синдиката удружених радника енергетике РС
2. Златко Танасић, Предсједник Одбора синдиката Нафтне индустрије РС и Предсједник Синдикалне организације „Рафинерије уља Модрича“
3. Бранко Рађеновић, Предсједник Синдикалне организације „Нестро Петрол“
4. Ђорђе Цвјетковић, Предсједник Синдикалне организације „Рафинерије нафте“ Брод

Теме састанка су биле:

1. Потписивање Споразума о мораторијуму на примјену Колективног уговора енергетике РС до усвајања његових измјена и допуна
2. Питање утврђивања цијене рада и система премија и стимулација у повезаним друштвима, на основу пратећих протокола уз Посебни колективни уговор повезаних друштава за производњу, прераду и промет нафте и нафтних деривата од 11.04.2011. године

1. Везано за питање потписивања Споразума о мораторијуму на примјену Колективног уговора енергетике РС, учесници састанка су констатовали да је нацрт текста Споразума усаглашен и да се може приступити његовом потписивању. На основу тога Споразум су, у осам примјерака, потписали сви присутни представници синдиката и Г. Белов, а договорено је да се споразум достави на потписивање директорима „Рафинерије нафте“ Брод, „Рафинерије уља Модрича“ и „Нестро Петрола“.

2. У погледу питања утврђивања цијене рада и система премија и стимулација у повезаним друштвима, представници синдиката су предложили да се отпочне са разговорима о утврђивању нове цијене рада, пошто је Протоколом о утврђивању цијене рада од 11.04.2011. године, предвиђена цијена рада у износу од 145,00 КМ, која ће се примјењивати до 31.03.2012. године. Представници синдиката су изнијели став да би већ сада требало пиступити преговорима о новој цијени рада, како би стране имале довољно времена да постигну коначан договор до 31.03.2012. године. Представници синдиката су такође нагласили и чињеницу да је у 2011 години дошло до значајног пораста трошкова живота, што представља додатно оптерећење на примања радника.

Г.Белов се сагласио са наводима синдиката да је Протоколом од 11.04.2011. године, предвиђено да се цијена рада од 145,00 КМ примјењује до 31.03.2012. године. Међутим, по његовом мишљењу, не би требало приступити промјени цијене рада, већ би се примјенио другачији метод обрачуна плата ,који би утицао на увећање примања радника, а истовремено дјеловао стимулативно на све запослене да одговорно и професионално обављају повјерене послове и радне задатке.

По предлогу Г.Белова, цијена рада би остала непромјењена. С друге стране, свим радницима у повезаним предузећима би основна плата била увећана за додатак (тзв: варијабилни дио плате) у износу од 7%. Свим запосленима би се овај варијабилни дио исплаћивао сваки мјесец уз плату, под условом да уредно извршавају своје свакодневне редовне послове. Увођењем овог додатка на плату би се стимулисали радници који одговорно и професионално обављају свој посао, а истовремено, би се олакшала процедура санкционисања неодговорних радника. Г. Белов је изразио очекивање да ће се веома брзо утврдити систем исплата варијабилног дијела личног дохотка, те да је интенција послодавца да се удио варијабилног дијела у личним примањима постепено повећава, што ће зависити од резултата пословања. Поред тога, за раднике који показују изразито залагање на послу или обављају послове од посебног значаја за одвијање пословног процеса, била би предвиђена додатна стимулација на плату. Полазећи од ових предлога, још више долази до изражаја улога и одговорност непосредних руководилаца (пословођа, смјеновођа итд.), пошто они имају непосредан увид у рад сваког од радника који су им потчињени и могу на најбољи начин да оцијене да ли неки радник обавља (или не обавља) свој посао на одговоран и професионалан начин, што представља основу за евентуално награђивање или санкционисање.

Представници синдиката су начелно подржали ове предлоге, али су инсистирали да се у што краћем року у свим друштвима, кроз интерне опште акте, успостави нови систем обрачуна плата и стимулација за запослене. Тај систем би морао да, поред стручне спреме радника, узме у обзир и све остале параметре радног мјеста. Према досадашњој пракси, радници су распоређивани по платним разредима углавном полазећи од степена стручне спреме. Као резултат оваквог приступа дошло се до ситуације да два радника, која спадају у исти платни разред, примају исту или готово исту плата, без обзира на чињеницу што један од њих обавља посао који је, реално гледано, од већег значаја за несметано одвијање производног процеса. Нови систем би требао да исправи овакве и сличне нелогичности.

Г.Белов се сагласио са предлозима синдиката те је констатовао да је образовна структура повезаних друштава у знатној мјери неадекватна за савремене услове пословања, те да је потребно, кроз систематизацију, прецизно дефинисати који је оптималан број радника одређене стручне спреме потребан у сваком организационом сегменту друштва.

Присутни су на крају констатовали да ће остати у контакту у циљу координације даљих активности везано за примјену Посебног колективног уговора повезаних друштава за производњу, прераду и промет нафте и нафтних деривата и пратећих протокола.

Одјељење за правне послове
Мамић Младен