Извјештај о одржаном састанку на тему заштите на раду

Састанак на тему заштите на раду

Састанак на тему заштите на радуУ организацији Синдиката удружних радника енергетике Републике Српске а на иницијативу господина Петра Петровића, предсједника Одбора заштите на раду (који дјелује у оквиру нашег синдиката) дана, 14. 09. 2012. Године, одржан је састанак Руководилаца послова заштите на раду у сектору енергетике са представницима Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и представника Инспектората РС.
Састанак је одржан у Бања Луци у просторијама Синдиката удружених радника енергетике на којем је разматран следећи,

Дневни ред :
1. Међусобно информисање о актуелностима из области заштите на раду.
2. Анализа стања из области заштите на раду у нашим предузећима према пристиглим подацима – збирни извјештај.
3. Законска регулатива – питања и проблеми у пракси са освртом на улогу синдиката у овој области.
4. Друга текућа питања.
А.Д. 1.
Након уводних – поздравних обраћања домаћина састанка господина Душана Врховца, предсједника Синдиката удружених радника енергетике РС и господина Петра Петровића, предсједника Одбора заштите на раду, пришло се представљању присутних са циљем међусобног упознавања и информисања о стању заштите на раду у поједниним нашим предузећима.
Сви присутни су изразили нескривено задовољство што је дошло до оваквог састанка те изнијели очекивања да је ово само почетак оваквог облика сарадње синдиката и лица задужени за послове заштите на раду у нашим предузећима.
У својим обраћањима, дали су информацију и оцијену стања заштите на раду у њиховим предузећима.
Општи закључак је да су у свим нашим предузећима донесени Правилници из ове области, завршена процијена ризика радних мјеста, редовно се врши обука и провјера обучености радника из области заштите на раду, врше се редовни обавезни љекарски прегледи итд.
У неким нашим предузећима, процијена ризика радних мјеста извршена је само формално углавном због неадкватних систематизација радних мјеста које се „преко ноћи „ мијењају што практично процијену ризика радног мјеста своди на формализам. Наглашено је да још увијек имамо велики број инвалида на раду због неадекватне заштите здравља радника што је често последица непрецизних прописа (често конфузни и тешко примјенљиви у пракси, споро рјешавање питања бенефицираног стажа, скраћења радног времена на појединим пословима и др.).

А.Д. 2.
Према расположивим подацима добијеним из наших предузећа, господин Петар упознао је присутне о Анализи стања – збирни извјештај у овој области.
Детаљно је прокоментарисао податке као и чињеницу да опет због неадекватних прописа није могуће, односно тешко је упоређивати податке јер се исти случајеви мог третирати на различите начине што додатно онемогућава адекватну превентивну заштиту.
Констатје се такође, да се само у неким нашим предузећима синдикални одбори интерсују за област заштите на раду или учествују у избору ХТЗ опреме, иако би рад у Одборима заштите требао бити обавеза и синдиката (у складу са Законом).
Констатује се такође, да Инспекцијски органи при долсаку у предузеће, по питањима заштите на раду али и у другим случајевима гдје су повријеђена права радника, немају праксу да захтјевају присуство синдикалног повјеринка ток инспекцијског рада на одређеном предмету.
По оцијни учесника данашње расправе то је недопустиву и мора бити отклоњено у наредном периоду.

А.Д. 3.
Након указивања присутних на нека рјешења из Закона о заштити на раду (чл. 29. 31. и други) који су по мишљењу пристуних непрецизни са могућношћу различитог тумачења (ко обучава и одговара за обуку радника „трећих лица“ ангажованих на спцефичним пословима у нашим предузећима) као и низ других практичних питања као што су доношење подзаконских аката (правилника, упутстава и др.) у расправу су се укључили и представници Министарства и Инспектората .

Представници Министарства су у свом обраћању изнијели неколико појашњења помињаних одредби закона (члан 29. и 31.) те указали на недовољну активност људи из праксе приликом доношења прописа односно јавне расправе по приједлозима.
Представници Инспектората (инспектор рада, инспектор енергетзике и инспектор противпожарне заштите) су такође активно учесвовали у расправи и дали неопходна појашњења и потврдили да при инспекцијским прегледима углавном не контактирају синдикалне повјеренике при чему су се сложили да би то било врло корисно.
Предсједник Синдиката је замјерио господи из Министарства на чињеници да синдикат из овoг сектора није заступњен у Одбору заштите на раду као ни у економско-социјалном дијалогу на нивоу РС и то углавном због административних баријера.
Овакав третман ове гране је неприхватљив и није у духу европских синдикалних права и слобода.
Очекује се од господе Руководилаца послова заштите на раду у нашим предузећима да информишу синдикат и иницирају укључивање синдикалних повјереника у област заштите на раду.

А.Д. 4.
С обзиром на низ конкретних питања специфичних за поједине дјелатности из нашег сектора, те низ питања постављених од стране предсједника синдиката, обимности материје, оцјењено је да је ово само почетак оваквог вида комуникације и упознавања са проблематиком али и укључивања синдиката.

Закључено је;
1. Наставити рад на овим питањима у наредном периоду у организацији синдиката и Одбора за заштиту на раду.
2. Организовати састанке синдикалних повјереника (предсједника СО) и Руководилаца заштите по дјелатности (производања Р и ТЕ и ХЕ заједно, ел.дистрибуција и ел.пренос те посебно колеге из нафтне индустрије).
3. Рок за реализацију ових закључака треба да буде до краја мандата овог синдикалног руководства (оријентационо до краја фебруара 2013. године).