Доступни документи

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ:
Потврда о регистрацији (ЈИБ)

СТАТУТ СУРЕРС:
Статут Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ:
Колективни уговор Енергетике Републике Српске
Посебни Колективни уговор Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“
Посебни Колективни уговор привредних друштава за производњу, прераду и промет нафте и нафтних деривата

ПРАВИЛНИЦИ:
Правилник-о-мат-и-фин.-пословању
Правилник о провођењу избора у Синдикату удружених радника енергетике Републике Српске
Правилник о раду помоћних тијела – Oдбора Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске
Правилник о раду штрајкачког фонда Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске

ПРОТОКОЛИ:
Протокол о намјерама између привредних друштава за производњу, прераду и промет нафте и нафтних деривата и Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске
Протокол о утврђивању цијене рада
Протокол о утврђивању система премија и стимулација

РЈЕШЕЊА:
Рјешење о упису промјена у регистар удружења грађана
Рјешење о упису промјена лица овлашћеног за заступање
Рјешење о упису промјена у регистру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Рјешење о употреби назива Република Српска
Рјешење о утврђивању репрезентативности синдиката у грани енергетике Републике Српске

ОДЛУКЕ:
Социјални акциони план за БиХ у вези са Меморандумом о разумијевању о социјалним питањима у контексту енергетске заједнице
Одлука о тумачењу члана 68 Посебног Колективног уговора Електропривреде Републике Српске

ИЗВЈЕШТАЈИ:
Кратки Извјештај о статусу проведбе Социјалног акционог плана за БиХ у вези са Меморандумом о разумијевању о социјалним питањима у контексту енергетске заједнице

ЗАКЉУЧЦИ:
Увећање основне плате по основу укупног радног стажа за раднике борце